Scoala de soferi Ago           

Anunt privind scoaterea la consursul de avansare, din sursa interna a 73 posturi vacante de sef tura si sef sectie detinere

Stema ANP

Administraţia Naţională a Penitenciarelor organizează concurs pentru ocuparea a 73 posturi vacante de şef tură şi şef secţie deţinere, prin avansarea ofiţerilor şi agenţilor din sistemul penitenciar .
Funcţiile scoase la concurs, pe unităţi penitenciare, sunt prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul anunţ.
La concurs pot participa funcţionarii publici cu statut special care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română;
c) studii : – studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în domeniile: drept (specializarea drept, ordine şi siguranţă publică), sociologie (specializarea sociologie), psihologie (specializarea psihologie), asistenţă socială (specializarea asistenţă socială), ştiinţe ale comunicării (specializarea comunicare şi relaţii publice);
- poate constitui un avantaj absolvirea cursurilor postuniversitare/masterat (echivalente), în domeniul ştiinţelor juridice ori managementului organizaţional;
d) au o vechime de cel puţin 3 ani în sistemul administraţiei penitenciare;
e) au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;
f) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni;
g) au înălţimea minimă: bărbaţii – 1,70 m, femeile – 1,65 m;
h) au cunoştinţe minime de utilizare a computerului: nivelul I (cunoştinţele vor fi verificate prin proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului);
i) deţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, după cum urmează:
- şef secţie interioară – nivel ,,Secret”
- şef secţie exterioară – nivel ,,Strict secret”
- şef de tură – nivel ,,Strict secret”
Pentru candidaţii declaraţi “admis” care nu deţin autorizaţie de acces la informaţii clasificate, numirea în funcţie este condiţionată de obţinerea acesteia;
j) nu au fost eliberaţi din motive imputabile sau destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
k) au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
l) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică;
m) nu se află în evidenţă cu sancţiuni disciplinare neradiate;
n) nu au fost evaluaţi cu calificativul “nesatisfăcător” sau “satisfăcător” în anul anterior organizării concursului (pentru candidaţii care nu au fost evaluaţi în anul anterior organizării concursului, se va avea în vedere ultima evaluare anuală a performanţelor activităţii profesionale individuale).
Tematicile şi bibliografiile de concurs sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul anunţ.

2
DOSARUL DE CANDIDAT
Până la data de 21 martie 2011, candidaţii vor depune dosarele complete (cu excepţia adeverinţei medicale care se depune de către candidaţii declaraţi “admis” la testarea psihologică, în termen de 7 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor la testare), la structura de resurse umane din cadrul unităţii la care este scos postul la concurs.
Dosarul de candidat va cuprinde:
a) cererea de înscriere, cu o singură opţiune, care cuprinde şi declaraţia prin care se confirmă luarea la cunoştinţă a condiţiilor de încadrare şi a riscului excluderii, în urma verificărilor specifice, dacă acestea conduc la neîndeplinirea condiţiilor de încadrare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la OMJ nr.2478/C/2010;
b) copia actului de identitate;
c) copia certificatului de căsătorie, unde este cazul;
d) curriculum vitae – model european, semnat pe fiecare pagină şi datat;
e) copia livretului militar, acolo unde este cazul;
f) copia diplomei de studii sau adeverinţă în original (aflată în termenul de valabilitate prevăzut la art. 20 şi art. 38 din Ordinul M.E.C.T. nr. 2284/2007 sau al cărui termen de valabilitate a fost prelungit), care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs, precum şi foile matricole sau, după caz, alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
g) adeverinţă care să ateste funcţiile ocupate, vechimea în sistemul administraţiei penitenciare şi, după caz, în specialitate;
h) declaraţia pe propria răspundere că nu a fost eliberat din motive imputabile sau destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
i) declaraţia pe propria răspundere că nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliţie politică;
j) declaraţia pe propria răspundere că nu se află în evidenţă cu sancţiuni disciplinare neradiate;
k) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior organizării concursului sau pentru candidaţii care nu au fost evaluaţi în anul anterior organizării concursului, copie de pe ultima fişă de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale;
l) declaraţia de luare la cunoştinţă a faptului că numirea în funcţie a candidaţilor declaraţi “admis” se va realiza după obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate;
m) adeverinţă medicală eliberată de medicul unităţii, din care să rezulte aptitudinea medicală de ocupare a funcţiei pentru care candidează;
Documentele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică, pentru conformitate cu originalul, de către structura de resurse umane din cadrul unităţii la care este scos postul la concurs.
Adeverinţa prevăzută la litera g) şi copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale (certificată pentru conformitate cu originalul), se eliberează la cerere de către compartimentul de resurse umane din unitatea în care este încadrat funcţionarul public cu statut special.
În cazul schimbării numelui, documentele prevăzute mai sus se depun însoţite de documente care justifică acest lucru (copii ale certificatelor de naştere, căsătorie, etc).
3
După expirarea termenului de depunere a dosarelor, candidaţii înscrişi la concurs vor susţine testarea psihologică la sediul Serviciului Psihologia Personalului din Bucureşti, Şoseaua Alexandriei nr.154, sector 5, în baza planificării efectuate de birourile resurse umane din unităţi.
Candidaţii declaraţi “admis” la testarea psihologică, vor depune în termen de 7 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor la testare, o adeverinţă medicală eliberată de medicul unităţii în care sunt încadraţi, din care să rezulte aptitudinea medicală de ocupare a funcţiei pentru care candidează.
Dosarele candidaţilor înscrişi la concurs se verifică în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a adeverinţelor medicale, de către structura de resurse umane din unitatea la care s-au scos posturile la concurs.
Tabelul nominal cuprinzând candidaţii care au/nu au dosarul complet şi îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs şi motivul neîndeplinirii acestora, se afişează la avizierul propriu al unităţii în cauză.
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
După finalizarea testărilor psihologice, planificarea desfăşurării probelor de concurs, va fi afişată la sediile unităţilor unde sunt prevăzute posturile scoase la concurs, la sediile unităţilor organizatoare ale concursului şi pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (www.anp-just.ro, secţiunea posturi vacante).
Concursul se desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcţie, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor şi din sursă externă, a posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2478/C/2010, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 751 din 10.11.2010.
Concursul se va desfăşura la centrele regionale stabilite conform Anexei 3 la prezentul anunţ.
Probele de concurs sunt următoarele:
a) interviu;
b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice.
Probele prevăzute la lit. a) şi lit. b) au caracter eliminatoriu, se evaluează cu “admis”/”respins” iar rezultatele nu pot fi contestate.

PRECIZĂRI
Certificarea abilităţilor de utilizare a calculatorului, în cadrul probei practice, se face în conformitate cu Metodologia aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 627 din 30 decembrie 2010.
În cazul neocupării tuturor funcţiilor scoase la concurs, nu se fac redistribuiri pe acestea.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Birourile resurse umane şi formare profesională ale unităţilor de penitenciare unde sunt posturile scoase la concurs.

Mai jos aveţi linkuri-le catre:

_________________________________________________________________________

Lasa un comentariu

*
Pentru Viata Farmacia Salvator  
Creat de Adi Ardelean - pentru Sindicatul "SPERANTA"
Customers searching our http://medbooking.org ,/^} testosterone boosters confidential service.